java jdk 8 :
xammpp php 5.6 :
file server :
pb jar :

Nguồn:https://gameauland.com/

2 Comments

  • Khánh Huỳnh
    Posted March 27, 2020 5:54 am

    Bạn tạo giúp mình vs

  • 44_Lã Quốc Nghị
    Posted March 27, 2020 5:54 am

    Bạn chỉ mình tạo server NSO được không ạ

Leave a comment